TRANSPARÈNCIA

Exist Estratègies Formatives, SLU és un centre de Formació Professional Ocupacional que desenvolupa accions formatives amb i sense finançament públic, en les modalitats presencial i teleformació, així com serveis d’orientació professional, orientació laboral, intermediació laboral i acompanyament a la inserció. A la pestanya Qui som hi ha informació detallada sobre les nostres acreditacions i certificacions.

Atès que gestionem anualment un volum de subvencions superior als 100.000€ ens són aplicables les següents lleis de transparència:
La Llei (estatal) 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
La Llei (catalana) 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Considerant la forma jurídica i les activitats desenvolupades, la normativa aplicable a la nostra entitat és principalment la següent:

Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Societats de Capital.
Reial Decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de Comerç.
Llei Orgànica 3/2022, de 31 de març, d’ordenació i integració de la Formació Professional.
Reial Decret 34/2008, de 18 de gener, pel que es regulen els certificats de professionalitat.
Ordre ESS/1897/2013, de 10 d’octubre, per la que es desenvolupa el Reial Decret 34/2008.
Ordre TMS/369/2019, de 28 de març, per la que es regula el Registre Estatal d’Entitats de Formació del sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral, així com els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per impartir especialitats formatives incloses al Catàleg d’Especialitats Formatives.
Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la que es regula el Sistema de Formació Professional per a l’ocupació a l’àmbit laboral.
Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel que es desenvolupa la Llei 30/2015.
Ordre TMS/368/2019, de 28 de març, per la que es desenvolupa el Reial Decret 694/2017.
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
Ordre TSF/170/2018, de 8 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització de programes de formació professional per a l’ocupació adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades, que promou el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 1796/2010, de 30 de desembre, pel que es regulen les agències de col·locació.

La nostra entitat té la consideració de microempresa i s’organitza en un lloc de direcció, un equip de tècniques de formació, un servei d’orientació i inserció, i els docents, que poden prestar serveis en règim laboral o d’autònoms segons les circumstàncies de cada cas.

A continuació exposem les dades principals referents a totes les subvencions obtingudes per la nostra entitat com a centre de Formació Professional Ocupacional des de l’any 2018 fins a l’actualitat. En tots els casos es tracta de procediments de concurrència competitiva.
Any atorgament 2021
Convocatòria
Projectes Singulars 2021
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
Expedient SOC020/21/000001: 51.500,00€
Expedient SOC020/21/000113: 22.500,00€
Expedient SOC020/21/000114: 11.250,00€
Anys execució
2022
Finalitat i beneficiaris
Formació professionalitzadora en el marc dels Projectes Singulars, els quals tenen com a objectiu reforçar l'ocupabilitat i les competències professionals de les persones joves (menors de 30 anys) no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació.
Finançament
Any atorgament 2021
Convocatòria
FOAP 2021
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
209.099,20€
Anys execució
2022
Finalitat i beneficiaris
Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.
Finançament
Any atorgament 2021
Convocatòria
Transformación digital 2021
Organisme
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Import atorgament
Expedient F211229AA: 56.133,00€
Anys execució
2022
Finalitat i beneficiaris
Programes de formació d’àmbit estatal, per a l’adquisició i millora de competències professionals relacionades amb els canvis tecnològics i la transformació digital, dirigits prioritàriament a les persones ocupades.
Finançament
Any atorgament 2020
Convocatòria
FOAP 2020
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
111.465,60€
Anys execució
2021
Finalitat i beneficiaris
Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.
Finançament
Any atorgament 2019
Convocatòria
Ocupados 2018
Organisme
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
Import atorgament
Expedient F181436AA: 78.384,70€
Expedient F181445AA: 55.576,50€
Expedient F181524AA: 46.783,52€
Expedient F181943AA: 57.391,27€
Expedient F182033AA: 68.281,19€
Anys execució
2020 - 2022
Finalitat i beneficiaris
Programes de formació d’àmbit estatal, dirigits prioritàriament a les persones ocupades.
Finançament
Any atorgament 2019
Convocatòria
Consorci 2019
Organisme
Consorci per a la formació continua de Catalunya
Import atorgament
Expedient PS20190077: 15.099,38€
Expedient PT20190069: 8.634,54€
Anys execució
2020 - 2021
Finalitat i beneficiaris
Programes de formació professional per a l'ocupació per a persones treballadores ocupades.
Finançament
Any atorgament 2019
Convocatòria
FOAP 2019
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
208.616,80€
Anys execució
2019 - 2020
Finalitat i beneficiaris
Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.
Finançament
Any atorgament 2018
Convocatòria
Agències de col·locació 2018
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
35.000,00€
Anys execució
2019
Finalitat i beneficiaris
Actuacions del programa d'accions d'intermediació laboral per a la inserció en el mercat de treball de persones en situació d’atur.
Finançament
Any atorgament 2018
Convocatòria
FOAP 2018
Organisme
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Import atorgament
168.156,00€
Anys execució
2019
Finalitat i beneficiaris
Realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades.
Finançament